De zoektocht naar bewustwording!

9. apr, 2021

https://www.blogger.com/blog/posts/3749178152773235975

Met deze link ga je naar mijn Blog.

27. feb, 2021

https://searchtodevelopment.blogspot.com/2021/02/bijna-jarig.html

29. aug, 2020

😲 #searchtodevelopment

Mijn zoektocht heeft me dit keer bij Reiki gebracht, in mijn zoektocht naar mezelf heb ik veel gezien en gedaan, maar de kracht van Reiki verbaast me en verrast me. Heel bijzonder.

Het maakt me rustig, in balans, mijn geest helder, ik heb het gevoel dat ik het beste van mezelf kan zien. Ik kan mijn ziel bereiken en mijn ziel bereikt mij. Ik kijk naar dingen en kan zien hoe ze bedoeld zijn en zien wat mijn taak hierin is.

Ik hoop dat ik hier nog lang mee door mag gaan en dat ik andere mensen mag begeleiden om op deze manier naar zichzelf te kijken.

20. jun, 2020

Zondag 21 juni om 8:30 is er sprake van een zonsverduistering in Nederland. De Maan schuift dan tussen de Zon en de Aarde. Dit gebeurt natuurlijk wel meer maar toch is dit een bijzonder moment. Dit gebeurt namelijk precies op het moment dat de Zon het teken Kreeft in loopt. Nog unieker is het dat op dit moment de Noordknoop conjuct deze zonsverduistering staat. Zie plaatje.

Onmiddellijk wordt ik nieuwsgierig. Want in mijn horoscoop loopt de conjunctie ook nog eens over mijn ascendant. Wat staat er te gebeuren wat kan ik verwachten, maar ook wat kunnen we verwachten en wat betekent dit voor Nederland of nog groter de samenleving.

In dit geval, begint het voor mij bij, wat betekent het om een Kreeft ascendant te hebben. Mijn ervaring is dat ik in een persoonlijk contact (ascendant) alles wat gezegd wordt al snel op mezelf betrek, het me persoonlijk aantrek en denk dat het mijn schuld is, het zelfs als een persoonlijke aanval zie. Ik ben nu 55 jaar, ik heb echt moeten leren, dat dingen die mensen zeggen of doen, niet direct over mijn gaan. In vele gevallen is het hun eigen projectie die ik ervaar. Ik heb ook geleerd dat ik tegen mezelf moet zeggen, wat er gezegd wordt is niet tegen jouw als persoon bedoeld, ze bedoelen er helemaal niets verkeerd mee het is geen direct verwijt of kritiek. Dit moest ik dan in mijn hoofd tegen mezelf blijven herhalen, omdat ik dit zomaar niet geloofde, ik werd er zelfs depressief en terneergeslagen van, het voelde als persoonlijk falen. Vervolgens heb ik moeten leren ook vanuit deze ascendant dat ik niet voor deze mensen moet denken. Ik bedoel hiermee dat ik niet ervan uit moet gaan dat ik weet wat zij denken en hier al helemaal niet zelfstandig naar moet handelen. Ik pakte dikwijls deze rol, ik dacht dat ik wist wat ze wilden en ging er naar direct naar handelen. Geloof me dan kom je van een koude kermis thuis. Want niemand weet wat andere mensen denken of voelen, mijn ervaring heeft me geleerd dat je dit echt moet vragen. Je moet het niet zomaar gaan handelen zonder dat je hebt nagevraagd of overlegd en dan beledigd zijn dat ze niet staan te juichen. Dat alles gaat door me heen als ik deze stand zie. 

Nu staat ook nog mijn Noordknoop in het 12e huis in tweeling. Zie plaatje, en ook de Noordknoop in deze conjunctie is over mijn ascendant gelopen. Mijn Noordknoop lijkt te zeggen je moet leren luisteren (communiceren) met de samenleving. Dus ik probeer te luisteren naar de samenleving en wat hoor ik. Ik hoor mensen die overgevoelig en heftig op elkaar reageren, die niet naar elkaar luisteren maar voor elkaar denken en doen. Bedoelen ze dit, Nee! Communiceren ze met elkaar, Nee! Ze staan eenzijdig te schreeuwen.

Als de maan over de zon gaat dan staat dit voor een keerpunt, een keerpunt in ons bewustzijn. Als dit alles over de ascendant gaat, het geboorte moment. Dan versterkt dit het keerpunt.

Wat betekent het voor jou

Ik ben benieuwd hoe jij deze zonsverduistering beleefd? Wat ervaar jij? Waarom is dit zo voor jou? Waar speelt dit voor jou het meest? Voel jij je op een bepaald vlak niet begrepen, reageer je te heftig als je terug kijkt. Kun je dit misschien oplossen door echt met elkaar te communiceren. Luisteren, niet om antwoord te geven, maar om echt te begrijpen. Jij hebt misschien niet deze conjunctie op je ascendant maar in een ander huis/ omstandigheden en dus op een ander vlak, jouw Noordknoop staat misschien niet in het huis van de samenleving, maar in andere omstandigheden. Ik ben heel benieuwd wat het jou gaat brengen. 

Nederland

In de horoscoop van Nederland staat deze conjunctie ook conjunct de ascendant. Ik zie heel veel heftig reagerende mensen in Nederland. We voelen ons tekort gedaan, zijn we overgevoelig? - Door het corona - Doordat we anders geaard zijn.

Als de maan over de zon gaat dan staat dit voor een keerpunt, een keerpunt in ons bewustzijn. Laten we ons bewust worden van ons handelen, laten we ons bewust worden van wat dit voor andere betekent, laten we er naar vragen, maar laat de ander het ons ook gewoon vertellen, als we het weten dan kunnen we er ook rekening mee houden. Laat het niet een strijd worden van wederkerige pijn die we elkaar aandoen, maar laten we als het positief kreeft teken voor elkaar zorgen, zoals een moeder voor haar kinderen. Bedenk wel een goede moeder houdt onvoorwaardelijk van haar kinderen, maar moet soms streng zijn en consequent.

Ik hoor heel graag wat deze conjuntie met jou doet, wil je het delen vertel het dan op de facebookpagina, zo kunnen we er allemaal iet van leren.

https://www.facebook.com/groups/837242626636022/

http://www.searchtodevelopment.nl/401622971/3912942/posting/zon-in-kreeft-22-juni-tot-en-met-22-juli 

http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Zon/007.html

Mijn Essentie

Vertaling in het Engels

Sunday 21 June at 8:30 a.m. there is a solar eclipse in the Netherlands. The Moon then slides between the Sun and the Earth. Of course, this happens more, but this is a special moment. This happens exactly at the moment when the Sun walks into the sign Cancer. Even more unique is that at the moment the North Knot conjuct this eclipse stands. See picture.

Immediately I become curious. Because in my horoscope, the conjunction also runs over my ascendant. What is about to happen what can I expect, but also what can we expect and what does this mean for the Netherlands or even bigger society.

In this case, it starts for me, which means to have a Cancer ascendant. My experience is that in a personal contact (ascendant) I quickly involve everything that is said on myself, it ants me personally and thinks it is my fault, even as a personal attack. I'm 55 years old now, I've really had to learn that things that people say or do aren't directly about me. In many cases, it is their own projection that I experience. I also learned that I have to say to myself, what is said is not meant to you as a person, they mean nothing wrong with it at all it is not direct reproach or criticism. I had to keep repeating this in my head to myself, because I just didn't believe this, I even got depressed and depressed, it felt like personal failure. Then I had to learn also from this ascendant that I should not think for these people. By this I mean that I should not assume that I know what they are thinking and should not act on their own. I often took this role, I thought I knew what they wanted and went to act on it immediately. Believe me, you'll come home from a cold carnival. Because no one knows what other people think or feel, my experience has taught me that you really have to ask this. You should not just act without having inquired or consulted and then be offended that they are not cheering. All that goes through me when I see this position. 

Now my North Knot is in the 12th house in twins. See picture, and also the North Knot in this conjunction has walked over my ascendant. My North Knot seems to say you have to learn to listen (communicate) with society. So I try to listen to society and what I hear. I hear people who react oversensitively and violently to each other, who do not listen to each other but think and act for each other. They mean this, No! They communicate with each other, No! They're screaming one-sidedly.

When the moon passes over the sun, it represents a turning point, a turning point in our consciousness. If this is all about the ascendant, the birth moment. Then this reinforces the turning point.

What does it mean to you

I'm curious how you experienced this eclipse? What do you experience? Why is this so for you? Where does this play for you the most? If you don't feel understood on a certain level, you react too violently when you look back. You might be able to solve this by really communicating with each other. Listen, not to answer, but to really understand. You may not have this conjunction on your ascendant but in a different house/circumstances and therefore on another level, your North Knot may not be in the house of society, but in other circumstances. I'm really curious what it's going to bring you. 

The Netherlands

In the horoscope of the Netherlands, this conjunction is also conjunct de ascendant. I see a lot of reacting people in the Netherlands. We feel deficient, are we hypersensitive? - Because of the corona - Because we are grounded differently. 

When the moon passes over the sun, it represents a turning point, a turning point in our consciousness. Let us become aware of our actions, let us become aware of what this means for others, let us ask about it, but let the other person also tell us, if we know then we can also take it into account. Let it not be a battle of reciprocal pain that we inflict on each other, but let's take care of each other as a positive Cancer sign, like a mother for her children. Remember a good mother loves her children unconditionally, but sometimes has to be strict and consistent.